Przemoc domowa

Przemoc domowa

Przemoc domowa

Przemoc domowa
Wielu osobom wydaje się że odpowiedź na pytanie co to jest przemoc jest prosta. Wiadomo że jeśli ktoś bije, maltretuje, krzywdzi to jest właśnie przemoc. Kiedy jednak dochodzi do opisania konkretnych zdarzeń sprawa wcale nie jest taka jednoznaczna. Osoby doznające przemocy często mają wątpliwości w tej sprawie – mówią np. „On mnie tylko dwa razy uderzył”, „mówi tylko że jestem głupia i do niczego w życiu nie dojdę”, „tylko nie daje mi pieniędzy”, „nie płaci za mieszkanie, prąd i wydziela jedzenie”. Równolegle pojawiają się pytania „może to nic takiego?, może przesadzam?, może powinnam dać mu szansę?.

Zatem, dla rozwiania wątpliwości, z przemocą mamy do czynienia, jeśli ktoś:

 • wykorzystuje swoją przewagę (np. fizyczną, ekonomiczną, psychiczną), a druga osoba nie ma możliwości obrony,
 • aby osiągnąć swoje cele np. posłuszeństwo, narusza czyjeś prawa i dobra osobiste (np. prawo do nietykalności cielesnej, szacunku, prawo do własności osobistej, prawo do własnego zdania),

a tym samym powoduje szkody i cierpienie.

Rodzaje przemocy

Rozróżniamy kilka rodzajów przemocy:

 1. Fizyczną – powoduje uszkodzenie ciała lub niesie takie szkody np. popychanie, szarpanie, ciągnięcie, szturchanie, klepanie, klapsy, ciągnięcie za uszy, włosy, szczypanie, kopanie, bicie ręką, pięścią, uderzenie w twarz, przypalanie papierosem, duszenie, krępowanie ruchów.
 2. Psychiczna – dotyczy naruszenia godności osobistej. Przemoc psychiczna zawiera przymus i groźby np. obrażanie, wyzywanie, osądzanie, ocenianie, krytykowanie, straszenie, grożenie, krzyczenie na kogoś, oskarżanie, obwinianie, oczernianie, krzywdzenie zwierząt (z intencją sprawienia cierpienia osobie emocjonalnie związanej z tym zwierzęciem), czytanie korespondencji, ujawnianie tajemnic, wyśmiewanie, lekceważenie osoby, jej potrzeb i uczuć.
 3. Przemoc seksualna dotyczy ona naruszenia intymności. Polega na zmuszaniu osoby do aktywności seksualnej wbrew jej woli, kontynuowaniu aktywności seksualnej, gdy osoba nie jest w pełni świadoma, bez pytania i uzyskania zgody lub gdy na skutek zaistniałych warunków obawia się wyrazić sprzeciw. Przymus może polegać na bezpośrednim użyciu siły lub emocjonalnym szantażu. Zachowania naruszające intymność to oprócz zmuszania do niechcianych praktyk seksualnych to także komentowanie szczegółów anatomicznych, ocenianie sprawności seksualnej, wyglądu itp.
 4. Przemoc ekonomiczna, która dotyczy naruszenia własności. Wiąże się z celowym niszczeniem czyjejś własności, pozbawianiem środków do życia lub stwarzaniem warunków, w którym nie zaspokojone są podstawowe potrzeby np. niszczenie rzeczy, używanie rzeczy bez pozwolenia, zabieranie pieniędzy , zaciągnie pożyczek na wspólne konto bez wiedzy i zgody partnera, zmuszanie do spłacania długów, sprzedawanie rzeczy osobistych lub wspólnych bez zgody i wiedzy partnera.
 5. Zaniedbanie, czyli naruszenie obowiązku do opieki na rzecz osób bliskich. Jest permanentnym niezaspakajaniem niezbędnych do prawidłowego rozwoju i funkcjonowania potrzeb psychicznych i fizycznych drugiego człowieka. Zaniedbywanie wbrew przekonaniom dotyczy nie tylko dzieci lecz również dorosłych (np. osób w podeszłym wieku wymagających pomocy osób trzecich).

Doświadczenie przemocy

W doświadczeniu przemocy ofiara jest osłabiona także psychicznie, ale powinna mieć świadomość możliwości skorzystania ze swoich praw. Istnieją instytucje, które w sposób profesjonalny udzielają pomocy i wsparcia – ofiara przemocy może zgłosić się pomoc, która będzie charakteryzowała się specjalistycznym podejściem.

Różne służby mają różne kompetencje:

 • Placówki służby zdrowia stanowią ważny element przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Zadaniem służby zdrowia jest m.in. rozpoznawanie objawów przemocy i zgłaszanie do organów ścigania jeśli są ku temu powody, ochrona zdrowia pacjenta, wystawianie zaświadczeń na prośbę pacjenta o stwierdzonych obrażeniach.
 • Policja, która podejmuje bieżące interwencje w przypadku zagrożenia życia i zdrowia. Policja uruchamia procedurę Niebieskiej Karty która jest procedurą interwencji w przypadku podejrzenia przemocy domowej.
 • Pomoc społeczna. Wspiera ona osoby i rodziny które znalazły się w sytuacji kryzysu i nie są w stanie samodzielnie sobie poradzić. Rolą pomocy społecznej jest: diagnoza środowiska, interwencja kryzysowa, wspieranie osób i rodzin które znalazły się w trudnej sytuacji życiowej, zaspokojenie podstawowych potrzeb klientów. Zapewnia bezpieczeństwo np. poprzez zapewnienie miejsca w mieszkaniu chronionym. Uruchomia procedury Niebieskiej karty. Podejmują działania zmierzające do usamodzielnienia i społeczną reintegrację klientów.

Inne ważne miejsca w sieci, które mogą pomóc:

 • Karta Praw Osoby Dotkniętej Przemocą w Rodzinie
 • Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w rodzinie „Niebieska linia”
 • Fundacja Centrum Praw Kobiet
 • Biuro Rzecznika Praw obywatelskich
 • Biuro Rzecznika Praw Dziecka

Zwrócenie się z prośbą o pomoc jest oznaką dojrzałości i odpowiedzialności, a nie słabości, czy tchórzostwa!

Czytaj także

IMG_Product_V3

 

Focusly to...

30+

Ekspertów
i twórców

55+

Programów tematycznych

2000

Wysokiej jakości nagrań