Regulamin Aplikacji Focusly

I. Definicje

Określenia użyte w Regulaminie, pisane wielką literą, mają następujące znaczenie:

 1. Aplikacja – aplikacja mobilna dostępna w App Store i Google Play Store pod nazwą „Focusly”, przy wykorzystaniu której Focusly świadczy Użytkownikom usługi dostępne po zarejestrowaniu Użytkownika.
 2. Focusly Sp. z o. o. (dalej jako: “Spółka” lub “Focusly”) – FOCUSLY Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie pod adresem: ul. Skierniewicka 16/20, 01-230 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000906254, REGON: 389239372, NIP: 1133035742.
 3. Hasło – oznacza ciąg znaków literowych, cyfrowych lub innych wybranych przez Użytkownika podczas Rejestracji w Aplikacji, wykorzystywanych w celu zabezpieczenia dostępu do Konta Użytkownika w serwisie internetowym.
 4. Konto – oznacza indywidualny dla Użytkownika panel zamieszczony w Aplikacji, uruchomiony na jego rzecz przez Focusly, po dokonaniu przez Użytkownika Rejestracji.
 5. Regulamin – niniejszy regulamin Aplikacji.
 6. Rejestracja – oznacza czynność faktyczną dokonaną w sposób określony w Regulaminie, wymaganą dla korzystania przez Użytkownika z funkcjonalności Aplikacji.
 7. Umowa – umowa o świadczenie drogą elektroniczną usług w ramach Aplikacji, zawarta zgodnie z Regulaminem pomiędzy Focusly a danym Użytkownikiem, o treści ustalonej Regulaminem.
 8. Użytkownik – pełnoletnia osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, która dokonała Rejestracji Konta w Aplikacji, upoważniona do korzystania z usług świadczonych przez Focusly zgodnie z Regulaminem.

II. Postanowienia ogólne

 1. Regulamin określa warunki i zasady korzystania z usług dostępnych w Aplikacji świadczonych przez Focusly na rzecz Użytkowników. Usługi dostępne w Aplikacji są to w szczególności materiały rozwojowe, psychoedukacyjne, medytacje, praktyki uważności i wyzwania mindfulness.
 2. Właścicielem i administratorem Aplikacji jest Focusly.
 3. Regulamin stanowi integralną część Umowy, do zawarcia której dochodzi poprzez rozpoczęcie korzystania przez Użytkownika z Aplikacji.
 4. Materiały udostępniane Użytkownikom w ramach poszczególnych usług w Aplikacji oraz wygląd i treść Aplikacji, stanowią własność Focusly i są objęte ochroną wynikającą z ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1062 z późn. zm.). Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania przez Użytkownika z prawnie chronionych usług i Aplikacji.
 5. Focusly informuje Użytkowników, iż ze względu na publiczny charakter sieci Internet, za pośrednictwem której świadczone są usługi, korzystanie z tych usług może wiązać się z ryzykiem związanym z możliwością ingerencji osób trzecich w transmisję danych przesyłanych pomiędzy Focusly a Użytkownikiem. Focusly zwraca szczególną uwagę Użytkownika na ryzyko związane z dostępem do Konta Użytkownika w Aplikacji przez osoby nieuprawnione w przypadku, gdy Użytkownik będzie pozostawał zalogowany do swego Konta w Aplikacji mimo, że nie będzie z niego korzystał w danym momencie.
 6. Focusly zastrzega, iż w okresie prowadzenia prac konserwacyjnych systemów teleinformatycznych, dostęp do usług może być utrudniony lub niemożliwy, za co odpowiedzialność Focusly wobec Użytkowników jest wyłączona, jednakże Focusly zobowiązuje się dołożyć wszelkiej możliwej staranności, aby utrudnienia takie występowały możliwie najrzadziej lub możliwie najkrócej.
 7. Wszelkie opinie i komentarze publikowane przez Użytkowników w Aplikacji, są prywatnymi opiniami Użytkowników. Focusly nie jest zobowiązana do monitorowania treści (opinii lub komentarzy Użytkowników) zamieszczanych w Aplikacji. Focusly nie ponosi odpowiedzialności za treść prywatnych opinii lub komentarzy Użytkowników publikowanych w Aplikacji, w szczególności za naruszenie takimi publikacjami przez Użytkowników jakichkolwiek praw osób trzecich.

III. Warunki techniczne korzystania z Aplikacji

 1. Pobranie Aplikacji wymaga posiadania urządzenia mobilnego (telefonu komórkowego lub tabletu) z dostępem do sieci Internet. Dla korzystania z usług dostępnych w Aplikacji konieczne jest łączne spełnianie następujących wymogów technicznych:
  • a. dostęp do urządzenia umożliwiającego przeglądanie stron WWW lub korzystanie z aplikacji mobilnych;
  • b. aktywne połączenie urządzenia mobilnego z siecią Internet;
  • c. prawidłowo zainstalowany w urządzeniu mobilnym system operacyjny Android w wersji 8.0 lub nowszej lub system operacyjny iOS w wersji 12.0 lub nowszej;
  • d. włączenie obsługi plików Cookie.

IV. Rejestracja Konta w Aplikacji. Członkostwo

 1. W celu skorzystania z usług dostępnych w Aplikacji, Użytkownik powinien założyć Konto.
 2. W celu Rejestracji Użytkownik powinien wypełnić formularz rejestracyjny udostępniony przez Focusly w Aplikacji poprzez podanie danych osobowych: imienia i nazwiska oraz adresu e-mail, a także danych karty kredytowej lub debetowej w systemie Apple lub Google Play ID (jeśli dotyczy).
 3. Użytkownik powinien wypełnić wszystkie pola formularza rejestracyjnego chyba, że pole jest oznaczone jako opcjonalne.
 4. Użytkownik zobowiązany jest do ustalenia Hasła zawierającego minimum 6 znaków.
 5. Informacje wpisane do formularza rejestracyjnego powinny dotyczyć wyłącznie Użytkownika i być zgodne z prawdą.
 6. Użytkownik powinien zapoznać się i potwierdzić fakt zapoznania się z treścią Regulaminu oznaczając odpowiednie pole formularza rejestracyjnego.
 7. Po przesłaniu wypełnionego formularza rejestracyjnego, Konto Użytkownika zostaje zarejestrowane. Z tą chwilą zawarta zostaje Umowa o świadczenie drogą elektroniczną usługi prowadzenia Konta, zaś Użytkownik uzyskuje możliwość dostępu do Konta i usług udostępnianych w ramach Konta.
 8. Użytkownik, który dokonał prawidłowej Rejestracji staje się członkiem oraz może logować się do swojego Konta bezpłatnie.
 9. W przypadku logowania za pośrednictwem Facebooka, Focusly zbiera dane osobowe w postaci nazwy użytkownika oraz adresu e-mail.
 10. W trakcie korzystania z usług, Focusly może zwracać się do Użytkownika o podanie pewnych spersonalizowanych informacji o Użytkowniku.
 11. Informacje o Użytkowniku mogą obejmować dane pochodzące z Facebooka i profili w podobnych portalach społecznościowych. Zasady zbierania i wykorzystywania informacji o Użytkowniku zbieranych przez Focusly są określone w Polityce Prywatności i Plików Cookie.

V. Licencja na korzystanie z Aplikacji

 1. Usługi świadczone w ramach Aplikacji dostępne są wyłącznie dla Użytkowników, którzy założyli Konto w Aplikacji oraz zalogowali się do swojego Konta w Aplikacji.
 2. Użytkownik zobowiązany jest podać Focusly wyłącznie prawdziwe dane osobowe, na podstawie których Focusly ocenia spełnianie przez Użytkownika określonych Regulaminem warunków formalnych niezbędnych do świadczenia usług w ramach Aplikacji.
 3. Użytkownik zobowiązany jest chronić dane niezbędne do zalogowania umożliwiające dostęp do jego Konta w Aplikacji, w szczególności poprzez nie ujawnianie tych informacji osobom trzecim.
 4. Użytkownik może korzystać wyłącznie z własnego Konta w Aplikacji, nie wolno mu także udostępniać swojego Konta w Aplikacji do użytku osobom trzecim.
 5. Usługi świadczone w Aplikacji przeznaczone są wyłącznie na użytek własny Użytkowników i nie mogą być wykorzystywane w części lub całości do jakichkolwiek innych celów, w szczególności komercyjnych o charakterze doradczym lub informacyjnym dla innych osób, a także w celach porównawczych lub poglądowych.
 6. Użytkownik zobowiązany jest do korzystania z usług świadczonych w Aplikacji wyłącznie zgodnie z Regulaminem, obowiązującymi przepisami prawa oraz dobrymi obyczajami przyjętymi dla korzystania z sieci Internet i usług świadczonych za jej pośrednictwem.
 7. Użytkownikowi, w toku korzystania z usług świadczonych w Aplikacji nie wolno:
  • a. publikować w Aplikacji materiałów lub treści o charakterze bezprawnym, w tym także naruszających prawa Focusly lub osób trzecich, treści obraźliwych, wulgarnych lub innych, sprzecznych z prawem lub zasadami współżycia społecznego w szczególności Użytkownikowi nie wolno: publikować danych osobowych lub wizerunku osób trzecich, publikować treści rozmów lub korespondencji o charakterze prywatnym prowadzonych z osobami trzecimi, bez uprzedniej zgody tych osób, publikować instrukcji lub porad związanych z możliwością podszywania się pod innego Użytkownika, publikować instrukcji lub porad związanych z łamaniem prawa autorskiego, nadużywać środków komunikacji elektronicznej w sposób powodujący utratę stabilności pracy lub przeciążenie systemów teleinformatycznych bezpośrednio lub pośrednio zaangażowanych przy świadczeniu usług przez Focusly.
 8. Focusly zastrzega, iż koszty połączenia do sieci Internet oraz koszty związane z użytkowaniem urządzeń końcowych, przy użyciu których Użytkownik korzysta z usług świadczonych w Aplikacji, nie obciążają Focusly.
 9. Focusly udziela Użytkownikowi licencji niewyłącznej na korzystanie z usług dostępnych w Aplikacji oraz Aplikacji przez czas obowiązywania Umowy wyłącznie w sposób wskazany w Regulaminie. Korzystanie przez Użytkownika z usług dostępnych w Aplikacji i Aplikacji nie powoduje nabycia przez Użytkownika jakichkolwiek praw do usług oraz Aplikacji w tym autorskich praw majątkowych oraz osobistych, autorskich praw zależnych, ani praw własności przemysłowej. Powyższa licencja uprawnia Użytkownika do korzystania z materiałów udostępnionych w ramach usług wyłącznie na użytek własny związany bezpośrednio z korzystaniem z Aplikacji. Materiały, o których mowa w zdaniu poprzednim, mogą być wyłącznie w tym celu: wyświetlane na ekranie urządzenia wykorzystywanego przez Użytkownika w celu korzystania z usług, zapisywane w pamięci takiego urządzenia oraz zapisywane na dowolnych nośnikach pamięci elektronicznej.

VI. Usługi świadczone w ramach Umowy

 1. Aplikacja służy do:
  • a. świadczenia usług strumieniowego przesyłania treści;
  • b. umożliwienia Użytkownikowi założenia Konta;
  • c. świadczenia usług w postaci spersonalizowanych treści i szkoleń;
  • d. przetwarzania płatności za usługi.
 2. Focusly świadczy drogą elektroniczną na rzecz Użytkowników, którzy dokonali Rejestracji usługi przez 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu.
 3. Focusly zastrzega sobie możliwość wyboru i zmiany rodzaju, form, czasu oraz sposobu udzielania dostępu do wybranych usług, o czym poinformuje Użytkowników w sposób właściwy dla zmiany Regulaminu.
 4. Użytkownik powinien korzystać z usług stosownie do swojego stanu zdrowia i kondycji fizycznej. W szczególności Użytkownik cierpiący na choroby przewlekłe (lub inne zdiagnozowane choroby), będący po przebytych urazach oraz kobiety ciężarne, przed skorzystaniem z usługi powinni skonsultować się z lekarzem.
 5. Focusly nie ponosi odpowiedzialności za konsekwencje zdrowotne stosowania się do zaleceń otrzymanych przez Użytkownika w ramach usługi, które wynikają z jego stanu zdrowia, niestosowania się lub niewłaściwego stosowania się do wskazówek lub instrukcji.
 6. Pomimo dołożenia najwyższej staranności przez Focusly, usługi nie dają gwarancji odniesienia skutku oczekiwanego przez Użytkownika.

VII. Abonamenty

 1. Użytkownicy mogą korzystać z usług dostępnych w Aplikacji, na trzy sposoby:
  1. I. Darmowy okres próbny „Basics”: bezpłatny program, który umożliwia dostęp do wybranych bezpłatnych medytacji;
  2. II. Płatna subskrypcja: płatny program abonamentowy, który umożliwia dostęp do wszystkich treści, w tym do darmowego okresu próbnego („Program Abonamentowy”). Dostęp do Programu Abonamentowego mają Użytkownicy w okresie, gdy właściwa subskrypcja jest opłacona i aktywna. Możliwy jest dostęp do bezpłatnego okresu próbnego w ramach Programu Abonamentowego na podstawie aktualnie obowiązującej oferty promocyjnej. Wszystkie usługi oparte na subskrypcji są zapewnione za pośrednictwem Aplikacji. Użytkownik może zostać subskrybentem Programu Abonamentowego poprzez zakup subskrypcji na usługi w Aplikacji, o ile umożliwia to operator sklepu oferującego Aplikację. W przypadku zakupu subskrypcji za pośrednictwem Apple iTunes Store lub Aplikacji pobranej na urządzenia iPhone, zakup jest wiążący i nie ma możliwości zwrotu pieniędzy. Zakup podlega obowiązującym zasadom płatności Apple, które również mogą nie przewidywać zwrotów. W przypadku zakupu subskrypcji za pośrednictwem sklepu Google Play, zakup jest wiążący i nie ma możliwości zwrotu pieniędzy. Zakup podlega obowiązującym zasadom płatności Google, które również mogą nie przewidywać zwrotu pieniędzy;
  3. III. W ramach korzystania przez Użytkowników z programów partnerskich na podstawie odrębnie uregulowanych zasad korzystania z Aplikacji pomiędzy Focusly a partnerami. W tym przypadku nie mają zastosowania postanowienia Regulaminu dotyczące Programu Abonamentowego.
 2. Focusly oferuje miesięczne, kwartalne i roczne opcje subskrypcji. Dla celów oferowanych przez Focusly miesięcznych, kwartalnych i rocznych subskrypcji, miesiąc stanowi 30 dni kalendarzowych, kwartał stanowi 90 dni kalendarzowych, zaś rok stanowi 365 dni kalendarzowych.
 3. Subskrypcja „Miesięczna” opłacana jest raz w miesiącu. Użytkownicy niniejszym przyjmują do wiadomości i potwierdzają, że za każdy miesiąc, w którym miesięczna subskrypcja jest aktywna, Focusly jest upoważniona do obciążenia tego samego konta Apple lub Google, które zostało użyte do dokonania pierwszej opłaty subskrypcyjnej lub innej metody płatności („Metoda Płatności”) w wysokości miesięcznej opłaty subskrypcyjnej obowiązującej w momencie odnowienia subskrypcji. Miesięczne opłaty za odnowienie subskrypcji będą naliczane z zastosowaniem wybranego przez Użytkownika sposobu płatności automatycznie do momentu anulowania subskrypcji. Użytkownikowi nie przysługuje prawo żądania zwrotu uiszczonej należności za okres subskrypcji obejmujący niepełny miesiąc kalendarzowy.
 4. „Roczna” i „kwartalna” subskrypcja jest opłacana poprzez jednorazową płatność z góry z automatycznym odnawianiem raz w roku. Użytkownicy niniejszym przyjmują do wiadomości i potwierdzają, że Focusly jest upoważniona do obciążania za pomocą Metody Płatności użytej do (i) dokonania pierwszej rocznej opłaty abonamentowej według stawki ustalonej w momencie zakupu oraz (ii) opłaty za odnowienie subskrypcji według niezdyskontowanej stawki obowiązującej w momencie odnowienia. Użytkownikowi nie przysługuje prawo żądania zwrotu uiszczonej należności za niepełny okres subskrypcji.
 5. Użytkownik zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić Focusly o wszelkich zmianach w zakresie wybranej przez Użytkownika Metody Płatności wprowadzonych w okresie obowiązywania subskrypcji. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za uregulowanie wszelkich opłat i obciążeń, w tym obowiązujących podatków, oraz za opłacenie zakupionych przez siebie subskrypcji.
 6. W trakcie korzystania z niektórych usług dostępnych w Aplikacji, zewnętrzny dostawca usług płatniczych może otrzymać i zastosować zaktualizowane dane karty kredytowej od wystawcy karty kredytowej Użytkownika w celu zapobieżenia przerwaniu subskrypcji z powodu zdezaktualizowania lub utraty ważności karty. Przekazanie zaktualizowanych danych karty kredytowej następuje na rzecz Focusly i zewnętrznego dostawcy usług płatniczych Focusly według wyłącznego uznania wystawcy karty kredytowej Użytkownika. Wystawca karty kredytowej może umożliwić Użytkownikowi rezygnację z usługi aktualizacji. W tym celu należy skontaktować się z wystawcą karty kredytowej.
 7. Zobowiązanie Focusly do świadczenia usług powstaje dopiero w momencie otrzymania od Użytkownika zamówienia i potwierdzenia zakupu przesłanego do Użytkownika na adres e-mail podany podczas Rejestracji. Focusly po dokonaniu zakupu abonamentu potwierdzi zamówienie wysyłając do Użytkownika wiadomość e-mail z potwierdzeniem dostępu do zakupionego abonamentu. We wszelkiej dalszej korespondencji z Focusly należy podawać numer zamówienia.
 8. Ceny podane w Aplikacji zawierają obowiązujące podatki, o ile nie wskazano inaczej.

VIII. Odnowienia subskrypcji

 1. Wszystkie subskrypcje usług odnawiają się automatycznie przy użyciu danych dotyczących płatności zarejestrowanych na Koncie Użytkownika.
 2. W przypadku zakupu subskrypcji z automatycznym odnawianiem, Użytkownik przyjmuje do wiadomości i potwierdza, że Focusly jest upoważniony do korzystania z danych dotyczących płatności w celu pobierania opłaty za odnowienie.
 3. Data automatycznego odnowienia subskrypcji jest podana na Koncie oraz w wiadomości e-mail z potwierdzeniem płatności, która zostanie wysłana do Użytkownika po dokonaniu pierwszego zakupu.
 4. Użytkownik ma prawo anulowania automatycznego odnawiania subskrypcji w dowolnym momencie przed wyżej wspomnianą datą za pośrednictwem swojego Konta lub kontaktując się z Focusly na adres: support@focusly.co.

IX. Dane do płatności

 1. Udostępniając Focusly dane do płatności Użytkownik zapewnia, że wspomniane dane do płatności są ważne (1) w odniesieniu do Użytkownika, lub (2) w odniesieniu do osoby, która upoważniła Użytkownika do korzystania z jej danych do płatności w celu zakupu subskrypcji
 2. W przypadku podania danych do płatności innej osoby Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że Focusly może zwrócić płatność tej osobie na jej żądanie oraz jeżeli płatność kwalifikuje się do zwrotu środków zgodnie z niniejszymi zasadami dotyczącymi płatności. Może to spowodować

X. Odstąpienie od Umowy

 1. Użytkownik przyjmuje do wiadomości i potwierdza, że jako konsument nie ma prawa do odstąpienia od Umowy, regulującej świadczenie przez Focusly usług gdy:
  • a. Focusly dostarcza treści cyfrowe, które nie są zapisane na nośniku materialnym, a Użytkownik wyraźnie zgodził się na to, aby Focusly rozpoczęło wykonywanie Umowy zawartej z Użytkownikiem przed upływem 14-dniowego terminu przeznaczonego na odstąpienie od Umowy.
  • b. Użytkownik wyraża zgodę na zniesienie prawa do odstąpienia od Umowy po wykonaniu przez Focusly w pełni Umowy (po rozpoczęciu oglądania filmów szkoleniowych udostępnianych za pośrednictwem strony internetowej) oraz Użytkownik wyraża wyraźną zgodę na rozpoczęcie przez Focusly wykonywania Umowy przed upływem 14-dniowego terminu przeznaczonego na odstąpienie od Umowy.
 2. Tym samym Użytkownik potwierdza, że traci prawo do odstąpienia od Umowy.

XI. Zablokowanie lub usunięcie Konta w Aplikacji

 1. W przypadku publikowania przez Użytkownika treści sprzecznych z prawem lub Regulaminem Focusly ma prawo zablokować korzystanie przez Użytkownika z usług przez czas niezbędny do wyjaśnienia sprawy lub usunięcia treści naruszających prawo lub Regulamin.
 2. Użytkownik oświadcza, iż przyjął do wiadomości i rozumie, że zablokowanie przez Focusly możliwości korzystania z usług zgodnie z Regulaminem nie powoduje przerwania lub zawieszenia biegu ważności Konta.
 3. Focusly zastrzega, na co Użytkownik wyraża zgodę, iż Focusly może zablokować Konto Użytkownika w Aplikacji, w przypadku gdy Użytkownik pomimo upomnienia narusza postanowienia Regulaminu przez czas niezbędny do wyjaśnienia sprawy lub do czasu usunięcia naruszeń Regulaminu przez Użytkownika.
 4. Użytkownik oświadcza, iż przyjął do wiadomości i rozumie, że zablokowanie przez Focusly Konta Użytkownika w Aplikacji zgodnie z Regulaminem, spowoduje czasową utratę przez Użytkownika możliwości korzystania z części lub z wszystkich usług dostępnych w Aplikacji, na co Użytkownik wyraża zgodę.
 5. Użytkownik oświadcza, iż przyjął do wiadomości i rozumie, że zablokowanie przez Focusly Konta Użytkownika w Aplikacji zgodnie z Regulaminem nie powoduje przerwania lub zawieszenia biegu ważności Konta.
 6. Użytkownik może w każdym czasie usunąć Konto w Aplikacji.
 7. Aby uzyskać informacje na temat możliwości zwrotu uiszczonych należności tytułem abonamentu, należy zapoznać sięz informacjami dotyczącymi planów subskrypcji i zasad płatności określonych w pkt VII. Abonamenty.
 8. Focusly zastrzega, na co Użytkownik wyraża zgodę, iż Focusly może usunąć Konto Użytkownika w Aplikacji, w przypadku gdy Użytkownik:
  • a. pomimo upomnienia rażąco narusza Regulamin;
  • b. narusza Regulamin pomimo wcześniejszego zablokowania jego Konta w Aplikacji.
 9. Użytkownik oświadcza, iż przyjął do wiadomości i rozumie, że usunięcie Konta Użytkownika w Aplikacji powoduje bezpowrotną utratę wszelkich informacji zgromadzonych tam przez Użytkownika.
 10. Użytkownik oświadcza, iż przyjął do wiadomości i rozumie, że usunięcie przez Użytkownika Konta w Aplikacji stanowi wypowiedzenie przez Użytkownika ze skutkiem natychmiastowym Umowy.

XII. Reklamacje

 1. Reklamacje składane w związku z korzystaniem przez Użytkownika z usług świadczonych w Aplikacji powinny być składane w formie pisemnej i przesłane na adres siedziby Focusly lub w formie elektronicznej przesyłane na adres: support@focusly.co.
 2. Reklamacje należy składać w terminie 7 (siedmiu) dni licząc od dnia wystąpienia zdarzenia uzasadniającego zgłoszenie reklamacji.
 3. Reklamacja winna zawierać oznaczenie Użytkownika składającego reklamację oraz zwięzły opis zdarzenia uzasadniającego reklamację wraz z jej uzasadnieniem i żądaniem odpowiedniego zachowania ze strony Focusly.
 4. W terminie 14 (czternastu) dni od dnia otrzymania reklamacji zostanie ona rozpatrzona, a zgłaszający ją Użytkownik zostanie poinformowany o jej wyniku za pośrednictwem poczty elektronicznej przesłanej na wskazany przez Użytkownika adres poczty elektronicznej wykorzystywanej przez Użytkownika do korespondencji w związku z korzystaniem z Aplikacji.

XIII. Postanowienia końcowe

 1. Focusly zastrzega sobie prawo dokonywania zmian w Regulaminie z ważnych powodów związanych ze zmianą:
  • a. warunków świadczenia usług,
  • b. warunków korzystania z usług,
  • c. zmianą funkcjonalności Aplikacji,
  • d. obowiązujących przepisów prawa.
 2. Zmiany Regulaminu zaczynają obowiązywać po upływie 14 dni od daty publikacji ich w Aplikacji. O treści i zakresie zmian Regulaminu każdy Użytkownik zostanie dodatkowo powiadomiony przez Focusly poprzez przesłanie na adres poczty elektronicznej informacji o zmianach w Regulaminie.
 3. Użytkownik ma możliwość rozwiązywania sporów wynikłych na gruncie niniejszego Regulaminu zarówno przed sądami powszechnymi, jak i metodami alternatywnego rozstrzygania sporów, np. po zakończeniu procesu reklamacyjnego poprzez mediację, za zgodą Focusly (szczegóły znajdziesz na: https://uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php).
 4. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie znajdują przepisy prawa polskiego.
 5. Wszelkie spory powstałe w związku z korzystaniem przez Użytkownika z usług rozstrzygane będą w razie takiej potrzeby przez właściwy rzeczowo polski sąd powszechny, według przepisów prawa polskiego i w języku polskim.
 6. Jeżeli którekolwiek z postanowień Regulaminu okaże się lub uznane zostanie prawomocnym orzeczeniem sądu za nieważne, wszystkie pozostałe postanowienia Regulaminu pozostają w mocy.