Regulamin Aplikacji Focusly

Regulamin obowiązujący od dnia 12 stycznia 2024 roku.


I. Definicje


1. Określenia użyte w Regulaminie, pisane wielką literą, mają następujące znaczenie:
1) Aplikacja – aplikacja mobilna dostępna w App Store i Google Play Store pod nazwą „Focusly”, przy wykorzystaniu której Benefit Systems świadczy Użytkownikom usługi dostępne po zarejestrowaniu Użytkownika.
2) Benefit Systems (dalej jako: „Spółka”) – Benefit Systems S.A. z siedzibą w Warszawie, adres: Plac Europejski 2, 00-844 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000370919, NIP 836-16-76-510, REGON 750721670, kapitał zakładowy w wysokości 2.933.542,00 PLN (w pełni wpłacony), BDO 000558784, e-mail: bok@benefitsystems.pl, nr tel.: (22) 242 42 42.
3) Hasło – oznacza ciąg znaków literowych, cyfrowych lub innych wybranych przez Użytkownika podczas Rejestracji w Aplikacji, wykorzystywanych w celu zabezpieczenia dostępu do Konta Użytkownika w serwisie internetowym.
4) Konto – oznacza indywidualny dla Użytkownika panel zamieszczony w Aplikacji, uruchomiony na jego rzecz przez Benefit Systems, po dokonaniu przez Użytkownika Rejestracji.
5) Program MultiLife – program obejmujący zestaw wyselekcjonowanych przez Benefit Systems pod kątem potrzeb klienta (tj. podmiotu, który umożliwił Użytkownikowi korzystanie z Programu MultiLife) usług wellbeingowych (w tym świadczonych w ramach Aplikacji) świadczonych na rzecz Użytkowników. Użytkownik może wziąć udział w Programie MultiLife tylko i wyłącznie pod warunkiem, że klient umożliwił mu korzystanie z Programu MultiLife. Szczegółowy zakres usług dostępnych dla Programu MultiLife określony jest na stronie internetowej benefitsystems.pl w zakładce „MultiLife”.
6) Regulamin – niniejszy regulamin Aplikacji.
7) Rejestracja – oznacza czynność faktyczną dokonaną w sposób określony w Regulaminie, wymaganą dla korzystania przez Użytkownika z funkcjonalności Aplikacji.
8) Umowa – umowa o świadczenie drogą elektroniczną usług w ramach Aplikacji, zawarta zgodnie z Regulaminem pomiędzy Benefit Systems a danym Użytkownikiem, o treści ustalonej Regulaminem.
9) Użytkownik – pełnoletnia osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, która dokonała Rejestracji Konta w Aplikacji, upoważniona do korzystania z usług świadczonych przez Benefit Systems zgodnie z Regulaminem.

 

II. Postanowienia ogólne


1. Regulamin określa warunki i zasady korzystania z usług dostępnych w Aplikacji świadczonych przez Benefit Systems na rzecz Użytkowników. Usługi dostępne w Aplikacji są to w szczególności materiały rozwojowe, psychoedukacyjne, medytacje, praktyki uważności i wyzwania mindfulness.
2. Właścicielem i administratorem Aplikacji jest Benefit Systems.
3. Regulamin stanowi integralną część Umowy, do zawarcia której dochodzi poprzez rozpoczęcie korzystania przez Użytkownika z Aplikacji.
4. Materiały udostępniane Użytkownikom w ramach poszczególnych usług w Aplikacji oraz wygląd i treść Aplikacji, stanowią własność Benefit Systems i są objęte ochroną wynikającą z ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1062 z późn. zm.). Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania przez Użytkownika z prawnie chronionych usług i Aplikacji.
5. Benefit Systems informuje Użytkowników, iż ze względu na publiczny charakter sieci Internet, za pośrednictwem której świadczone są usługi, korzystanie z tych usług może wiązać się z ryzykiem związanym z możliwością ingerencji osób trzecich w transmisję danych przesyłanych pomiędzy Benefit Systems a Użytkownikiem. Benefit Systems zwraca szczególną uwagę Użytkownika na ryzyko związane z dostępem do Konta Użytkownika w Aplikacji przez osoby nieuprawnione w przypadku, gdy Użytkownik będzie pozostawał zalogowany do swego Konta w Aplikacji mimo, że nie będzie z niego korzystał w danym momencie. Użytkownicy powinni stosować właściwe środki techniczne, które zminimalizują wskazane wyżej zagrożenia. W szczególności powinni stosować programy antywirusowe i chroniące tożsamość korzystających z sieci Internet.
6. Do podstawowych, potencjalnych zagrożeń związanych z korzystaniem z sieci Internet należą:
a) złośliwe oprogramowanie (ang. malware);
b) różnego rodzaju aplikacje lub skrypty mające szkodliwe, przestępcze lub złośliwe działanie w stosunku do systemu teleinformatycznego Usługobiorcy sieci, takie jak wirusy, robaki, trojany (konie trojańskie), keyloggery, dialery;
c) programy szpiegujące (ang. spyware);
d) programy śledzące działania Usługobiorcy, które gromadzą informacje o Usługobiorcy i wysyłają je, zazwyczaj bez jego wiedzy i zgody, autorowi programu;
e) spam;
f) niechciane i niezamawiane wiadomości elektroniczne rozsyłane jednocześnie do wielu odbiorców, często zawierające treści o charakterze reklamowym;
g) wyłudzanie poufnych informacji osobistych (np. haseł) przez podszywanie się pod godną zaufania osobę lub instytucję (ang. phishing);
h) włamania do systemu teleinformatycznego Usługobiorcy z użyciem m.in. takich narzędzi hackerskich jak exploit rootkit.
7. Ochronę przed zagrożeniami związanymi z korzystaniem przez Usługobiorcę z usług świadczonych drogą elektroniczną zapewniają także:
a) włączona zapora sieciowa (ang. firewall),
b) aktualizacja wszelkiego oprogramowania,
c) nieotwieranie załączników poczty elektronicznej niewiadomego pochodzenia,
d) czytanie okien instalacyjnych aplikacji, a także ich licencji,
e) wyłączenie makr w plikach MS Office nieznanego pochodzenia,
f) regularne całościowe skany systemu programem antywirusowym i antymalware,
g) szyfrowanie transmisji danych,
h) instalacja programów prewencyjnych (wykrywania i zapobiegania włamaniom),
i) używanie oryginalnego systemu i aplikacji, pochodzących z legalnego źródła.
8. Benefit Systems jest uprawniona do przerw lub zakłóceń w świadczeniu usług i udostępnianiu Aplikacji, jeśli ich powodem są:
a) modyfikacja, modernizacja, rozbudowa lub konserwacja systemu teleinformatycznego lub oprogramowania Benefit Systems po uprzednim poinformowaniu Użytkowników poprzez umieszczenie komunikatu w Aplikacji;
b) przyczyny niezależne od Benefit Systems (siła wyższa, działania lub zaniechania osób trzecich, za które Benefit Systems nie ponosi odpowiedzialności).

III. Warunki techniczne korzystania z Aplikacji


1. Pobranie Aplikacji wymaga posiadania urządzenia mobilnego (telefonu komórkowego lub tabletu) z dostępem do sieci Internet. Dla korzystania z usług dostępnych w Aplikacji konieczne jest łączne spełnianie następujących wymogów technicznych:
a) dostęp do urządzenia umożliwiającego przeglądanie stron WWW lub korzystanie z aplikacji mobilnych;
b) aktywne połączenie urządzenia mobilnego z siecią Internet;
c) prawidłowo zainstalowany w urządzeniu mobilnym system operacyjny Android w wersji 8.0 lub nowszej lub system operacyjny iOS w wersji 12.0 lub nowszej;
d) włączenie obsługi plików Cookie.


IV. Rejestracja Konta w Aplikacji


1. W celu skorzystania z usług dostępnych w Aplikacji, Użytkownik powinien założyć Konto.
2. W celu Rejestracji Użytkownik powinien wypełnić formularz rejestracyjny udostępniony przez Benefit Systems w Aplikacji poprzez podanie danych osobowych: imienia i nazwiska oraz adresu e-mail.
3. Użytkownik powinien wypełnić wszystkie pola formularza rejestracyjnego chyba, że pole jest oznaczone jako opcjonalne.
4. Użytkownik zobowiązany jest do ustalenia Hasła zawierającego minimum 6 znaków.
5. Informacje wpisane do formularza rejestracyjnego powinny dotyczyć wyłącznie Użytkownika i być zgodne z prawdą.
6. Użytkownik ma obowiązek zabezpieczyć dane dotyczące Konta (imię i nazwisko, Hasło) przed dostępem osób nieuprawnionych. Użytkownik powinien w szczególności dołożyć należytych starań w celu zachowania poufności i nieudostępniania Hasła osobom trzecim. Użytkownik jest zobowiązany niezwłocznie powiadomić Benefit Systems o każdym przypadku naruszenia jego praw do Hasła. W takiej sytuacji Użytkownik powinien niezwłocznie zmienić Hasło, wykorzystując odpowiednie funkcjonalności w ramach swojego Konta.
7. Użytkownik powinien zapoznać się i potwierdzić fakt zapoznania się z treścią Regulaminu oznaczając odpowiednie pole formularza rejestracyjnego.
8. Po przesłaniu wypełnionego formularza rejestracyjnego, Konto Użytkownika zostaje zarejestrowane. Z tą chwilą zawarta zostaje Umowa o świadczenie drogą elektroniczną usługi prowadzenia Konta, zaś Użytkownik uzyskuje możliwość dostępu do Konta i usług udostępnianych w ramach Konta.
9. W przypadku logowania za pośrednictwem Facebooka lub innych portali społecznościowych (zgodnie z dostępnymi opcjami), Benefit Systems zbiera dane osobowe w postaci nazwy użytkownika oraz adresu e-mail.
10. W trakcie korzystania z usług, Benefit Systems może zwracać się do Użytkownika o wypełnienie krótkiej ankiety dotyczącej jego samopoczucia lub potrzeb w celu zarekomendowania mu najbardziej odpowiednich treści dostępnych w Aplikacji.
11. Administratorem danych osobowych Użytkowników jest Benefit Systems. Szczegółowe zasady zbierania i wykorzystywania przez Benefit Systems informacji o Użytkowniku są określone w Polityce Prywatności i Polityce Cookies.


V. Licencja na korzystanie z Aplikacji


1. Usługi świadczone w ramach Aplikacji dostępne są wyłącznie dla Użytkowników, którzy założyli Konto w Aplikacji oraz zalogowali się do swojego Konta w Aplikacji.
2. Użytkownik zobowiązany jest podać Benefit Systems wyłącznie prawdziwe dane osobowe, na podstawie których Benefit Systems ocenia spełnianie przez Użytkownika określonych Regulaminem warunków formalnych niezbędnych do świadczenia usług w ramach Aplikacji.
3. Użytkownik zobowiązany jest chronić dane niezbędne do zalogowania umożliwiające dostęp do jego Konta w Aplikacji, w szczególności poprzez nie ujawnianie tych informacji osobom trzecim.
4. Użytkownik może korzystać wyłącznie z własnego Konta w Aplikacji, nie wolno mu także udostępniać swojego Konta w Aplikacji do użytku osobom trzecim.
5. Usługi świadczone w Aplikacji przeznaczone są wyłącznie na użytek własny Użytkowników i nie mogą być wykorzystywane w części lub całości do jakichkolwiek innych celów, w szczególności komercyjnych o charakterze doradczym lub informacyjnym dla innych osób, a także w celach porównawczych lub poglądowych.
6. Użytkownik zobowiązany jest do korzystania z usług świadczonych w Aplikacji wyłącznie zgodnie z Regulaminem, obowiązującymi przepisami prawa oraz dobrymi obyczajami przyjętymi dla korzystania z sieci Internet i usług świadczonych za jej pośrednictwem.
7. Użytkownikowi, w toku korzystania z usług świadczonych w Aplikacji nie wolno:
a) publikować w Aplikacji materiałów lub treści o charakterze bezprawnym, w tym także naruszających prawa Benefit Systems lub osób trzecich, treści obraźliwych, wulgarnych lub innych, sprzecznych z prawem lub zasadami współżycia społecznego w szczególności Użytkownikowi nie wolno: publikować danych osobowych lub wizerunku osób trzecich, publikować treści rozmów lub korespondencji o charakterze prywatnym prowadzonych z osobami trzecimi, bez uprzedniej zgody tych osób, publikować instrukcji lub porad związanych z możliwością podszywania się pod innego Użytkownika, publikować instrukcji lub porad związanych z łamaniem prawa autorskiego, nadużywać środków komunikacji elektronicznej w sposób powodujący utratę stabilności pracy lub przeciążenie systemów teleinformatycznych bezpośrednio lub pośrednio zaangażowanych przy świadczeniu usług przez Benefit Systems.
8. Benefit Systems zastrzega, iż koszty połączenia do sieci Internet oraz koszty związane z użytkowaniem urządzeń końcowych, przy użyciu których Użytkownik korzysta z usług świadczonych w Aplikacji, nie obciążają Benefit Systems.
9. Benefit Systems udziela Użytkownikowi licencji niewyłącznej na korzystanie z usług dostępnych w Aplikacji oraz Aplikacji przez czas obowiązywania Umowy wyłącznie w sposób wskazany w Regulaminie. Korzystanie przez Użytkownika z usług dostępnych w Aplikacji i Aplikacji nie powoduje nabycia przez Użytkownika jakichkolwiek praw do usług oraz Aplikacji w tym autorskich praw majątkowych oraz osobistych, autorskich praw zależnych, ani praw własności przemysłowej. Powyższa licencja uprawnia Użytkownika do korzystania z materiałów udostępnionych w ramach usług wyłącznie na użytek własny związany bezpośrednio z korzystaniem z Aplikacji. Materiały, o których mowa w zdaniu poprzednim, mogą być wyłącznie w tym celu: wyświetlane na ekranie urządzenia wykorzystywanego przez Użytkownika w celu korzystania z usług, zapisywane w pamięci takiego urządzenia oraz zapisywane na dowolnych nośnikach pamięci elektronicznej.

VI. Usługi świadczone w ramach Umowy


1. Aplikacja umożliwia:
a) świadczenie usług strumieniowego przesyłania treści;
b) założenie Konta;
c) świadczenie usług w postaci spersonalizowanych treści i szkoleń;
d) dostęp do formularza kontaktowego.
2. Benefit Systems świadczy usługę drogą elektroniczną na rzecz Użytkowników, którzy dokonali Rejestracji, przez 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu.
3. Benefit Systems zastrzega sobie możliwość wyboru i zmiany rodzaju, form, czasu oraz sposobu udzielania dostępu do wybranych usług, o czym poinformuje Użytkowników w sposób właściwy dla zmiany Regulaminu.
4. Użytkownik powinien korzystać z usług stosownie do swojego stanu zdrowia i kondycji fizycznej. W szczególności Użytkownik cierpiący na choroby przewlekłe (lub inne zdiagnozowane choroby), będący po przebytych urazach oraz kobiety ciężarne, przed skorzystaniem z usługi powinni skonsultować się z lekarzem.
5. Benefit Systems nie ponosi odpowiedzialności za konsekwencje zdrowotne stosowania się do zaleceń otrzymanych przez Użytkownika w ramach usługi, które wynikają z jego stanu zdrowia, niestosowania się lub niewłaściwego stosowania się do wskazówek lub instrukcji.
6. Pomimo dołożenia najwyższej staranności przez Benefit Systems, usługi dostępne w Aplikacji nie dają gwarancji odniesienia skutku oczekiwanego przez Użytkownika.

VII. Dostęp do usługi


1. Użytkownicy mogą korzystać z usług dostępnych w Aplikacji na trzy sposoby:
1) w ramach bezpłatnego programu „Basics”:, który umożliwia dostęp do wybranych bezpłatnych medytacji;
2) w ramach płatnego programu abonamentowego, który umożliwia dostęp do wszystkich treści dostępnych w Aplikacji(„Program Abonamentowy”). Dostęp do Programu Abonamentowego mają Użytkownicy w okresie, gdy właściwa subskrypcja jest opłacona i aktywna. Możliwy jest dostęp do bezpłatnego okresu próbnego w ramach Programu Abonamentowego na podstawie aktualnie obowiązującej oferty promocyjnej. Wszystkie usługi oparte na subskrypcji są zapewnione za pośrednictwem Aplikacji. Nie jest możliwe wykupienie nowej subskrypcji, a jedynie przedłużenie wykupionej na mocy poprzednio obowiązujących postanowień Regulaminu subskrypcji za pośrednictwem Apple iTunes Store w przypadku Aplikacji pobranej na urządzenia iPhone. W przypadku już dokonanego zakupu subskrypcji lub jej przedłużenia za pośrednictwem Apple iTunes Store, zakup jest wiążący i nie ma możliwości zwrotu pieniędzy. Zakup podlega obowiązującym zasadom płatności Apple, które również mogą nie przewidywać zwrotów. W przypadku już dokonanego zakupu subskrypcji za pośrednictwem sklepu Google Play, zakup jest wiążący i nie ma możliwości zwrotu pieniędzy, nie jest przy tym możliwe przedłużenie takiej subskrypcji. Zrealizowany już zakup podlega obowiązującym zasadom płatności Google, które również mogą nie przewidywać zwrotu pieniędzy;
3) w ramach Programu MultiLife, który umożliwia dostęp do wszystkich treści dostępnych w Aplikacji; w tym przypadku nie mają zastosowania postanowienia Regulaminu dotyczące Programu Abonamentowego i płatności.
2. Zakupiony Program Abonamentowy może obejmować miesięczną lub roczną subskrypcję. Na potrzeby Regulaminu miesiąc stanowi 30 dni kalendarzowych, zaś rok stanowi 365 dni kalendarzowych.
3. Subskrypcja „Miesięczna” opłacana jest raz w miesiącu i odnawia się automatycznie wyłącznie w przypadku subskrypcji zakupionej za pośrednictwem Apple iTunes Store w przypadku Aplikacji pobranej na urządzenia iPhone. Użytkownicy niniejszym przyjmują do wiadomości i potwierdzają, że za każdy miesiąc, w którym miesięczna subskrypcja jest aktywna, Benefit Systems jest upoważniona do obciążenia tego samego konta Apple, które zostało użyte do dokonania pierwszej opłaty subskrypcyjnej lub innej metody płatności („Metoda Płatności”) w wysokości miesięcznej opłaty subskrypcyjnej obowiązującej w momencie odnowienia subskrypcji. Miesięczne opłaty za odnowienie subskrypcji będą naliczane z zastosowaniem wybranego przez Użytkownika sposobu płatności automatycznie do momentu anulowania subskrypcji. Użytkownikowi nie przysługuje prawo żądania zwrotu uiszczonej należności za okres subskrypcji obejmujący niepełny miesiąc kalendarzowy.
4. Subskrypcja „Roczna” jest opłacana poprzez jednorazową płatność z góry z automatycznym odnawianiem raz w roku wyłącznie w przypadku subskrypcji zakupionej za pośrednictwem Apple iTunes Store w przypadku Aplikacji pobranej na urządzenia iPhone. Użytkownicy niniejszym przyjmują do wiadomości i potwierdzają, że Benefit Systems jest upoważniona do obciążania za pomocą Metody Płatności użytej do (i) dokonania pierwszej rocznej opłaty abonamentowej według stawki ustalonej w momencie zakupu oraz (ii) opłaty za odnowienie subskrypcji według niezdyskontowanej stawki obowiązującej w momencie odnowienia. Użytkownikowi nie przysługuje prawo żądania zwrotu uiszczonej należności za niepełny okres subskrypcji.
5. Użytkownik zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić Benefit Systems o wszelkich zmianach w zakresie wybranej przez Użytkownika Metody Płatności wprowadzonych w okresie obowiązywania subskrypcji. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za uregulowanie wszelkich opłat i obciążeń, w tym obowiązujących podatków, oraz za opłacenie zakupionych przez siebie subskrypcji.
6. W trakcie korzystania z niektórych usług dostępnych w Aplikacji, zewnętrzny dostawca usług płatniczych może otrzymać i zastosować zaktualizowane dane karty kredytowej od wystawcy karty kredytowej Użytkownika w celu zapobieżenia przerwaniu subskrypcji z powodu zdezaktualizowania lub utraty ważności karty. Przekazanie zaktualizowanych danych karty kredytowej następuje na rzecz Benefit Systems i zewnętrznego dostawcy usług płatniczych Benefit Systems według wyłącznego uznania wystawcy karty kredytowej Użytkownika. Wystawca karty kredytowej może umożliwić Użytkownikowi rezygnację z usługi aktualizacji. W tym celu należy skontaktować się z wystawcą karty kredytowej.
7. Zobowiązanie Benefit Systems do świadczenia usług w przypadku Programu Abonamentowego powstaje dopiero w momencie otrzymania od Użytkownika zamówienia i potwierdzenia zakupu przesłanego do Użytkownika na adres e-mail podany podczas Rejestracji. Benefit Systems po dokonaniu zakupu abonamentu potwierdzi zamówienie wysyłając do Użytkownika wiadomość e-mail z potwierdzeniem dostępu do zakupionego abonamentu. We wszelkiej dalszej korespondencji z Benefit Systems należy podawać numer zamówienia.
8. Ceny podane w Aplikacji zawierają obowiązujące podatki, o ile nie wskazano inaczej.
9. W przypadku gdy Użytkownik korzysta z Aplikacji w ramach Programu MultiLife, utrata dostępu do usługi Programu MultiLife powoduje automatyczną utratę dostępu do usług w ramach Aplikacji.

VIII. Odnowienia subskrypcji


1. Zamówione subskrypcje usług dostępnych w Aplikacji wygasają z upływem czasu na jaki zostały wykupione, za wyjątkiem subskrypcji zakupionych za pośrednictwem Apple iTunes Store w przypadku Aplikacji pobranej na urządzenia iPhone, które odnawiają się automatycznie przy użyciu danych dotyczących płatności zarejestrowanych na Koncie Użytkownika.
2. W przypadku zakupu subskrypcji z automatycznym odnawianiem, Użytkownik przyjmuje do wiadomości i potwierdza, że Benefit Systems jest upoważniony do korzystania z danych dotyczących płatności w celu pobierania opłaty za odnowienie.
3. Data automatycznego odnowienia subskrypcji jest podana na Koncie oraz w wiadomości e-mail z potwierdzeniem płatności, która zostanie wysłana do Użytkownika po dokonaniu pierwszego zakupu.
4. Użytkownik ma prawo anulowania automatycznego odnawiania subskrypcji w dowolnym momencie przed wyżej wspomnianą datą za pośrednictwem swojego Konta w AppStore w przypadku Aplikacji pobranej na urządzenia iPhone.

IX. Dane do płatności


1. Udostępniając Benefit Systems dane do płatności Użytkownik zapewnia, że wspomniane dane do płatności są ważne (1) w odniesieniu do Użytkownika, lub (2) w odniesieniu do osoby, która upoważniła Użytkownika do korzystania z jej danych do płatności w celu zakupu subskrypcji.
2. W przypadku podania danych do płatności innej osoby Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że Benefit Systems może zwrócić płatność tej osobie na jej żądanie oraz jeżeli płatność kwalifikuje się do zwrotu środków zgodnie z niniejszymi zasadami dotyczącymi płatności. Może to spowodować przerwanie lub zakończenie dostarczania usług świadczonych na rzecz Użytkownika.

X. Odstąpienie od Umowy
1. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że jako konsument nie ma prawa do odstąpienia od Umowy, regulującej świadczenie przez Benefit Systems usług, gdyż w ramach Umowy Benefit Systems dostarcza treści cyfrowe, które nie są zapisane na nośniku materialnym, a Użytkownik wyraźnie zgodził się na to, aby Benefit Systems rozpoczęło wykonywanie Umowy zawartej z Użytkownikiem przed upływem 14-dniowego terminu przeznaczonego na odstąpienie od Umowy.

XI. Zablokowanie lub usunięcie Konta w Aplikacji


1. W przypadku publikowania przez Użytkownika treści sprzecznych z prawem lub Regulaminem Benefit Systems ma prawo zablokować korzystanie przez Użytkownika z usług przez czas niezbędny do wyjaśnienia sprawy lub usunięcia treści naruszających prawo lub Regulamin.
2. Użytkownik oświadcza, iż przyjął do wiadomości i rozumie, że zablokowanie przez Benefit Systems możliwości korzystania z usług zgodnie z Regulaminem nie powoduje przerwania lub zawieszenia biegu ważności Konta.
3. Benefit Systems zastrzega, na co Użytkownik wyraża zgodę, iż Benefit Systems może zablokować Konto Użytkownika w Aplikacji, w przypadku gdy Użytkownik pomimo upomnienia narusza postanowienia Regulaminu przez czas niezbędny do wyjaśnienia sprawy lub do czasu usunięcia naruszeń Regulaminu przez Użytkownika.
4. Użytkownik oświadcza, iż przyjął do wiadomości i rozumie, że zablokowanie przez Benefit Systems Konta Użytkownika w Aplikacji zgodnie z Regulaminem, spowoduje czasową utratę przez Użytkownika możliwości korzystania z części lub z wszystkich usług dostępnych w Aplikacji, na co Użytkownik wyraża zgodę.
5. Użytkownik oświadcza, iż przyjął do wiadomości i rozumie, że zablokowanie przez Benefit Systems Konta Użytkownika w Aplikacji zgodnie z Regulaminem nie powoduje przerwania lub zawieszenia biegu ważności Konta.
6. Użytkownik może w każdym czasie usunąć Konto w Aplikacji.
7. Aby uzyskać informacje na temat możliwości zwrotu uiszczonych należności tytułem abonamentu, należy zapoznać się z informacjami dotyczącymi planów subskrypcji i zasad płatności określonych w pkt VII. Abonamenty.
8. Benefit Systems zastrzega, na co Użytkownik wyraża zgodę, iż Benefit Systems może usunąć Konto Użytkownika w Aplikacji, w przypadku gdy Użytkownik:
a) pomimo upomnienia rażąco narusza Regulamin;
b) narusza Regulamin pomimo wcześniejszego zablokowania jego Konta w Aplikacji.
9. Użytkownik oświadcza, iż przyjął do wiadomości i rozumie, że usunięcie Konta Użytkownika w Aplikacji powoduje bezpowrotną utratę wszelkich informacji zgromadzonych tam przez Użytkownika.
10. Użytkownik oświadcza, iż przyjął do wiadomości i rozumie, że usunięcie przez Użytkownika Konta w Aplikacji stanowi wypowiedzenie przez Użytkownika ze skutkiem natychmiastowym Umowy.

XII. Reklamacje


1. Reklamacje składane w związku z korzystaniem przez Użytkownika z usług świadczonych w Aplikacji powinny być składane w formie pisemnej i przesłane na adres siedziby Benefit Systems: Plac Europejski 2, 00-844 Warszawa, z dopiskiem „Reklamacja” lub w formie elektronicznej na adres: reklamacje@benefitsystems.pl wpisując w tytule e-maila „Reklamacja”.
2. Reklamacja winna zawierać oznaczenie Użytkownika składającego reklamację (imię i nazwisko oraz adres email) oraz zwięzły opis zdarzenia uzasadniającego reklamację wraz z jej uzasadnieniem i żądaniem odpowiedniego zachowania ze strony Benefit Systems.
3. W terminie 14 (czternastu) dni od dnia otrzymania reklamacji zostanie ona rozpatrzona, a zgłaszający ją Użytkownik zostanie poinformowany o jej wyniku za pośrednictwem poczty elektronicznej przesłanej na wskazany przez Użytkownika adres poczty elektronicznej wykorzystywanej przez Użytkownika do korespondencji w związku z korzystaniem z Aplikacji. W przypadku, jeżeli reklamacja nie zawiera informacji koniecznych do jej rozpatrzenia, Benefit Systems zwróci się do składającego reklamację o jej uzupełnienie w niezbędnym zakresie, a termin 14 dni biegnie wówczas od dnia doręczenia uzupełnionej reklamacji.

XIII. Postanowienia końcowe


1. Benefit Systems zastrzega sobie prawo dokonywania zmian w Regulaminie z ważnych powodów związanych ze zmianą:
a) warunków świadczenia usług,
b) warunków korzystania z usług,
c) zmianą funkcjonalności Aplikacji,
d) marki,
e) obowiązujących przepisów prawa lub ich wykładni,
f) spowodowaną decyzją administracyjną lub wyrokiem sądu lub innego podobnego aktu (np. wytyczne uprawnionych organów władzy publicznej);
g) mającą na celu poprawę jakości świadczenia usług, zwiększenie bezpieczeństwa Użytkowników lub zapobieganie naruszeniom Regulaminu lub przeciwdziałanie nadużyciom;
h) mającą na celu usunięcie niejasności lub wątpliwości interpretacyjnych dotyczących treści Regulaminu.
2. Zmiany Regulaminu zaczynają obowiązywać po upływie 14 dni od daty publikacji ich w Aplikacji. O treści i zakresie zmian Regulaminu każdy Użytkownik zostanie dodatkowo powiadomiony przez Benefit Systems poprzez przesłanie na adres poczty elektronicznej informacji o zmianach w Regulaminie.
3. Benefit Systems informuje Usługobiorców o możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach lub na stronach internetowych podmiotów uprawnionych do pozasądowego rozpatrywania sporów. Mogą nimi być w szczególności rzecznicy praw konsumenta lub Wojewódzkie Inspektoraty Inspekcji Handlowej, których lista jest dostępna na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Benefit Systems informuje, że pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr/ dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR). Benefit Systems nie korzysta z pozasądowego rozwiązywania sporów, o których mowa w ustawie z dnia 23 września 2016 roku o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich
4. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie znajdują przepisy prawa polskiego. Regulamin nie wyłącza ani nie ogranicza żadnych uprawnień Użytkowników, które przysługują im na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa.
5. Wszelkie spory powstałe w związku z korzystaniem przez Użytkownika z usług rozstrzygane będą w razie takiej potrzeby przez właściwy rzeczowo polski sąd powszechny, według przepisów prawa polskiego.
6. Jeżeli którekolwiek z postanowień Regulaminu okaże się lub uznane zostanie prawomocnym orzeczeniem sądu za nieważne, wszystkie pozostałe postanowienia Regulaminu pozostają w mocy.