Polityka prywatności i informacja na temat wykorzystywania plików cookie

Niniejsza Polityka prywatności obowiązuje w aktualnym kształcie od 24.09.2021 r.

Niniejsza Polityka prywatności dotyczy zbierania Państwa danych osobowych, a także wykorzystywania plików “cookie” i podobnych technologii w ramach aplikacji Focusly (“Aplikacja” lub “Focusly”). Operatorem Aplikacji jest spółka Focusly, ul. Skierniewicka 16/20, 3 piętro, 01-230 Warszawa (Polska) wpisana do rejestru przedsiębiorców (“Focusly”, “My” lub “Nasz”).

Ochrona Państwa prywatności jest naszym priorytetem!

Zdajemy sobie sprawę, że ochrona prywatności jest dla Państwa bardzo ważna i że mają Państwo prawo do kontroli tego, jakie informacje na Państwa temat przetwarzamy i w jaki sposób to robimy. Wiemy, że udostępnienie nam danych osobowych jest aktem zaufania z Państwa strony i traktujemy to zaufanie bardzo poważnie. Focusly zobowiązuje się nigdy nie sprzedać, wydzierżawić ani w inny sposób ujawnić Państwa danych osobowych, z wyjątkiem sytuacji opisanych w niniejszej Polityce prywatności i informacji na temat wykorzystywania plików cookie – przy czym wyłącznie pod warunkiem, że będzie istniała odpowiednia podstawa prawna dla takiego ujawnienia informacji (Państwa zgoda lub obowiązek prawny). Focusly jest administratorem Państwa danych osobowych i podejmuje odpowiednie działania w celu zapewnienia bezpieczeństwa Państwa danych.

Instalując i rozpoczynając korzystanie z Aplikacji lub kontynuując korzystanie z naszych usług po opublikowaniu nowych wersji niniejszej Polityki Prywatności (w zależności od przypadku) potwierdzają Państwo zapoznanie się i zobowiązanie do przestrzegania postanowień Polityki Prywatności. Niniejszy dokument stanowi naszą pełną i wyłączną Politykę Prywatności i zastępuje wszelkie wcześniejsze wersje. Niniejsza Polityka prywatności stanowi część naszych Warunków korzystania z usługi i powinna być czytana w powiązaniu z nimi oraz z wszelkimi dodatkowymi obowiązującymi warunkami dotyczącymi naszych usług.

W uzasadnionych przypadkach możemy być zobowiązani do wprowadzania zmian w naszej Polityce prywatności (na przykład w przypadku wprowadzenia znaczących zmian w funkcjonowaniu naszych usług lub Aplikacji, lub w wyniku zmian w przepisach prawa). Powiadomimy Państwa o wyżej wspomnianych zmianach za pośrednictwem poczty elektronicznej lub poprzez wyskakujące okienko w aplikacji, jak również poprzez umieszczenie uaktualnionej Polityki prywatności na stronie internetowej https://Focusly.co/. Zalecamy regularne przeglądanie niniejszej Polityki prywatności.

W przypadku wykorzystywania Państwa danych osobowych w sposób istotnie różniący się od tego, który został określony w momencie ich zebrania, powiadomimy Państwa o tym fakcie pocztą elektroniczną lub za pomocą wyskakującego okienka w Aplikacji. Data ostatniej aktualizacji niniejszej Polityki prywatności znajduje się na górze pierwszej strony niniejszego dokumentu.

Jakie dane przetwarzamy

Podczas korzystania przez Państwa z naszych usług zbieramy następujące dane osobowe:

 • Dane rejestracyjne: Państwa adres e-mail i hasło, imię, nazwisko i dane karty kredytowej. Przetwarzamy te informacje w celu utworzenia i zarządzania Państwa kontem użytkownika, kontaktowania się z Państwem, jak również w celu umożliwienia dokonywania płatności za nasze usługi. Informacje dotyczące płatności, takie jak numery kart kredytowych, wykorzystujemy wyłącznie w celu realizacji konkretnej transakcji lub świadczenia usługi oraz w celu zapobiegania oszustwom lub nadużyciom naszych usług. Podanie danych rejestracyjnych jest obowiązkowe – w przeciwnym razie świadczenie usług na Państwa rzecz nie będzie możliwe.

Podstawa prawna przetwarzania: Przetwarzanie Państwa danych rejestracyjnych jest niezbędne w celu zawarcia i wykonania umowy zawartej z Państwem (tj. w celu utworzenia Państwa konta użytkownika i oferowania w związku z tym usług).

 • Dane zbierane podczas korzystania przez Państwa z naszych usług: kiedy korzystają Państwo z naszych usług, zbieramy informacje na temat Państwa subskrypcji w Aplikacji oraz na temat działań podejmowanych przez Państwa w Focusly. Gromadzimy powyższe dane w celu: (i) dostosowania naszych usług do Państwa potrzeb, co stanowi istotę świadczonych przez nas usług, (ii) polepszenia naszych relacji z Państwem (iii) zapewniania jak najlepszego komfortu użytkownika poprzez stałe ulepszanie naszych usług, dostosowywania treści i materiałów reklamowych (iv) identyfikowania treści udostępnianych przez Państwa podczas korzystania z naszych usług (v) kompilacji danych zbiorczych dla wewnętrznych i zewnętrznych celów gospodarczych (vi) prowadzenia badań.

W ten sposób możemy profilować Państwa dane osobowe, co oznacza, że możemy wykorzystać zebrane dane w celu dostosowania świadczonych przez nas usług do Państwa potrzeb. W takich przypadkach nie wykorzystujemy Państwa danych osobowych w sposób, który skutkowałby zautomatyzowanym podejmowaniem decyzji, które mogłyby wpływać na Państwa prawa, wywoływać skutki prawne lub w inny sposób Państwa dotyczyć (tj. nie wykorzystujemy algorytmów do podejmowania decyzji, które miałyby wpływ na Państwa indywidualne prawa lub istotnie wpływałyby na Państwa status prawny lub uprawnienia wynikające z umowy zawartej między nami). Podanie wspomnianych danych jest konieczne, jeśli chcą Państwo korzystać z usług dostosowanych do Państwa potrzeb – w przeciwnym razie dostarczanie treści dostosowanych do Państwa potrzeb nie będzie możliwe.

Podstawa prawna przetwarzania: (i) wykonanie umowy zawartej z Państwem w zakresie przetwarzania danych w celu dostosowywania usług do Państwa potrzeb; (ii) nasz prawnie uzasadniony interes w zakresie marketingu bezpośredniego naszych usług odnośnie do przetwarzania Państwa danych w celu personalizowania reklam.

 • Działania marketingowe Przetwarzamy Państwa dane również w ogólnych celach marketingowych, tj. w celu przesyłania Państwu wiadomości e-mail o charakterze reklamowym, o ile nie zrezygnowali Państwo z takiej formy komunikacji. Przetwarzając Państwa dane w powyższym celu realizujemy nasz uzasadniony interes w zakresie marketingu bezpośredniego własnych usług, który stanowi podstawę prawną przetwarzania Państwa danych. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak w przypadku niepodania swojego adresu e-mail nie będziemy mogli się z Państwem skontaktować.

Podstawa prawna przetwarzania danych: nasz uzasadniony interes w zakresie marketingu bezpośredniego naszych usług.

 • Dane logowania. Podczas korzystania z Usług nasze serwery automatycznie rejestrują informacje, które przeglądarka wysyła za każdym razem, gdy łączy się z witryną lub serwisem internetowym (“Dane logowania”). Dane logowania mogą obejmować między innymi: adres IP komputera użytkownika, rodzaj przeglądarki, stronę internetową odwiedzaną przed wejściem na jedną ze Stron oraz informacje wyszukiwane przez Państwa na Stronie. Przetwarzamy powyższe dane w celu zapewnienia bezpieczeństwa, zapisywania Państwa preferencji oraz w ogólnych celach marketingowych.

Podstawa prawna przetwarzania danych: nasz uzasadniony interes w zakresie (i) zapewniania bezpieczeństwa; (ii) marketingu bezpośredniego naszych usług.

 • Dane zbierane z Facebooka. Jeśli zdecydują się Państwo na zalogowanie do Aplikacji za pośrednictwem Facebooka, będziemy zbierać Państwa dane w postaci nazwy użytkownika, adresu e-mail i zdjęcia profilowego. Będziemy przetwarzać powyższe dane w celu umożliwienia Państwu zalogowania się do naszych serwisów. Nie zbieramy żadnych innych danych osobowych z Facebooka, natomiast możemy korzystać z usług analitycznych Facebooka opartych na anonimowych, zagregowanych zestawach danych.

Podstawa prawna przetwarzania: przetwarzanie Państwa danych jest niezbędne w celu zawarcia i wykonania umowy z Państwem (tj. w celu utworzenia Państwa konta użytkownika i oferowania w związku z tym usług).

Państwa prawa

 • Mają Państwo prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu (w szczególności w przypadku przetwarzania dla celów marketingowych). Ponadto, są Państwo uprawnieni do zażądania od nas poprawienia lub usunięcia swoich danych w przypadku stwierdzenia, że pewne informacje na Państwa temat są nieprawidłowe lub nieaktualne. Ponadto, mają Państwo możliwość aktualizacji i poprawiania swoich danych osobowych bezpośrednio na swoim koncie użytkownika w panelu ustawień Aplikacji.
 • Jeżeli Państwa dane są przetwarzane na podstawie wyrażonej zgody, mają Państwo prawo do jej wycofania w dowolnym momencie, przy czym wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem.
 • W przypadku złożenia przez Państwa wniosku o zaprzestanie przetwarzania Państwa danych i ich usunięcie, postąpimy zgodnie z Państwa żądaniem o ile nie będzie istniał ważny nadrzędny interes prawny (np. obrona przed roszczeniami lub istnienie prawnego obowiązku zachowania danych, np. dla celów księgowych lub podatkowych), który będzie uprawniał nas do zachowania Państwa danych osobowych przez dłuższy okres czasu. Mają Państwo również prawo dostępu do swoich danych, żądania kopii danych, które przetwarzamy, jak również prawo do przenoszenia danych i ograniczenia ich przetwarzania.
 • Przetwarzamy Państwa dane osobowe wyłącznie w celu, dla którego zostały zebrane i tylko przez taki okres, w jakim jest to konieczne. Ustalając odpowiedni okres przechowywania Państwa danych osobowych bierzemy pod uwagę m.in. następujące kryteria: (i) czy wyrażają Państwo stałe zainteresowanie naszymi usługami, (ii) czy nadal posiadają Państwo u nas konto i czy z niego korzystają, (iii) czy istnieją szczególne obowiązki prawne nakazujące przechowywanie Państwa danych (np. do celów księgowych i podatkowych).
 • Powierzamy przetwarzanie Państwa danych osobowych podmiotom, które działają w naszym imieniu i wyłącznie na podstawie naszych poleceń (podmioty przetwarzające dane). W szczególności korzystamy z usług podmiotów przetwarzających dane, które starannie wybieramy do przechowywania Państwa danych na bezpiecznych serwerach zlokalizowanych na terytorium UE. Stosujemy odpowiednie zabezpieczenia, w szczególności wybieramy wyłącznie zaufanych i sprawdzonych przetwarzających oraz podpisujemy z nimi umowy o przetwarzanie danych zgodne z postanowieniami RODO.
 • Udostępniamy Państwa dane osobowe dostawcom usług płatniczych w celu realizacji Państwa płatności. Przekazanie danych odbywa się na podstawie naszego uzasadnionego interesu oraz dlatego, że jest to niezbędne do wykonania umowy zawartej z Państwem. Możemy być również zobowiązani do udostępnienia Państwa danych osobowych właściwym organom (w szczególności policji lub prokuraturze), w przypadku wystąpienia przez nie z takim żądaniem, jednak tylko pod warunkiem, że istnieje odpowiednia podstawa prawna do udostępnienia im Państwa danych osobowych (np. nakaz sądowy).
 • Focusly może być również zobowiązana do udostępnienia Państwa danych w przypadku nabycia lub zbycia spółek zależnych lub podmiotów gospodarczych w związku z realizacją transakcji rynkowych, w tym sprzedaży, konsolidacji, nabycia lub zbycia aktywów, restrukturyzacji wewnętrznej lub w mało prawdopodobnym przypadku niewypłacalności. W przypadku, gdy wyżej wspomniana transakcja lub zdarzenie wymagać będzie przekazania informacji na temat klientów, informacje te będą nadal znajdować się pod ochroną obowiązującej do tego czasu Polityki prywatności lub jej odpowiednika. O udostępnieniu informacji w powyższym trybie zostaną Państwo powiadomieni z odpowiednim wyprzedzeniem.
 • W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących przetwarzania przez nas Państwa danych lub w przypadku chęci skorzystania z przysługujących Państwu praw, można skontaktować się z nami pod adresem info@Focusly.co.You. Ponadto, są Państwo uprawnieni do złożenia skargi do organu ochrony danych.

Korzystanie z plików cookie i podobnych technologii

 • W celu usprawnienia działania Aplikacji używamy plików cookie, web beacons, technologii device fingerprinting i podobnych technologii. Korzystamy również z narzędzi Google Analytics.
 • Cookies to pliki tekstowe zawierające niewielkie ilości informacji, które są pobierane na Państwa komputer osobisty, telefon komórkowy lub inne urządzenie podczas odwiedzania strony internetowej. Podczas każdej kolejnej wizyty pliki cookie są następnie przesyłane z powrotem do witryny, z której pochodzą, lub też do innej witryny, która rozpoznaje dany plik. Pliki cookie są przydatne, ponieważ umożliwiają stronie internetowej rozpoznanie urządzenia użytkownika. Pliki cookie wykonują wiele różnych zadań, np. umożliwianie sprawnego poruszania się pomiędzy stronami i zapamiętywanie preferencji użytkownika. Generalnie służą one poprawie komfortu użytkowania stron internetowych. Mogą one również pomagać w zapewnianiu, że reklamy, które widzą Państwo na stronach internetowych, będą lepiej dostosowane do Państwa zainteresowań. Strona wykorzystuje następujące rodzaje plików cookie:

(a) Trwałe pliki cookie – pliki te pozostają na urządzeniu użytkownika przez czas określony w danym pliku. Są one aktywowane za każdym razem, gdy użytkownik odwiedza stronę internetową, która utworzyła dany plik cookie.

(b) Pliki cookie związane z sesją (tzw. session cookies) – te pliki cookie pozwalają operatorom stron internetowych na analizowanie działań użytkownika podczas danej sesji przeglądarki. Sesja przeglądarki rozpoczyna się w momencie otwarcia okna przeglądarki przez użytkownika i kończy się w momencie zamknięcia okna przeglądarki. Pliki session cookies są tworzone tymczasowo. Po zamknięciu przeglądarki wszystkie pliki session cookies są usuwane.

(c) Niezbędne pliki cookie – Te pliki cookie umożliwiają świadczenie usług, o które użytkownik wyraźnie poprosił. W przypadku tych rodzajów plików cookie, które są absolutnie niezbędne, zgoda użytkownika nie jest wymagana. Pliki te są niezbędne w celu umożliwienia Państwu poruszania się po Stronie i korzystania z jej funkcjonalności, w tym uzyskiwania dostępu do bezpiecznych obszarów Strony. Bez tych plików cookie nie mogą być świadczone usługi, o które Państwo prosili, np. koszyki zakupów lub e-billing.

(d) Pliki cookie dotyczące wydajności (tzw. performance cookies) – Te pliki cookie zbierają anonimowe informacje na temat odwiedzanych stron. Korzystając ze Strony wyrażają Państwo zgodę na umieszczenie przez nas tego typu plików cookie na Państwa urządzeniu. Te pliki cookie zbierają informacje o sposobie korzystania ze Strony przez odwiedzających, w tym np. które strony odwiedzający przeglądają najczęściej i czy otrzymują komunikaty o błędach na stronach internetowych. Te pliki cookie nie zbierają informacji identyfikujących odwiedzającego. Wszystkie informacje zbierane przez te pliki cookie są zagregowane, a zatem anonimowe. Są one wykorzystywane wyłącznie w celu poprawy funkcjonowania Strony.

(e) Pliki cookie dotyczące funkcjonalności (tzw. functionality cookies) – Te pliki cookie zapamiętują wybory dokonywane przez użytkownika w celu poprawy komfortu korzystania z danej strony. Korzystając ze Strony wyrażają Państwo zgodę na umieszczenie przez nas tego typu plików cookie na Państwa urządzeniu. Pliki te umożliwiają naszej Stronie zapamiętywanie Państwa wyborów (np. nazwy użytkownika, języka lub regionu) oraz zapewnianie lepszych i bardziej spersonalizowanych funkcji. Mogą także być wykorzystywane w celu zapamiętywania wprowadzanych przez Państwa zmian w zakresie rozmiaru tekstu, czcionki i innych elementów stron, które podlegają personalizacji. Mogą także być wykorzystywane do świadczenia żądanych przez Państwa usług, np. wyświetlania nagrań wideo lub zamieszczania komentarzy pod blogiem. Informacje zbierane przez te pliki cookie mogą być anonimizowane i nie mogą śledzić aktywności użytkownika na innych witrynach.

(f) Kierunkowe lub reklamowe pliki cookie – te pliki cookie gromadzą informacje ba temat sposobu korzystania przez Państwa ze stron internetowych w celu dostosowania reklam do Państwa zainteresowań. Te pliki cookie są wykorzystywane do dostarczania reklam jak najlepiej dopasowanych do Państwa zainteresowań. Są one również wykorzystywane do ograniczania liczby wyświetleń reklamy, jak również pomagają mierzyć skuteczność kampanii reklamowych. Są one zazwyczaj przesyłane przez dostawców reklam za naszą zgodą. Zapamiętują one Państwa odwiedziny na danej stronie internetowej i udostępniają te informacje innym podmiotom, takim jak reklamodawcy. Kierunkowe i reklamowe pliki cookie są często powiązane z funkcjonalnościami danej strony, które są zapewniane przez innego usługodawcę.

 • Web beacons (znane również jako tzw. pixel tags) to transparentne pliki graficzne wykorzystywane do monitorowania Państwa interakcji z Witryną i jej zawartością.
 • Device fingerprinting to technologia, która pozwala nam na zbieranie informacji o Państwa urządzeniu (jakiej przeglądarki lub systemu operacyjnego Państwo używają, zainstalowanych wtyczek, strefy czasowej i innych ustawień). Używamy tych informacji do identyfikacji użytkownika oraz do zapewnienia bezpieczeństwa naszej strony internetowej.
 • Pliki cookie i podobne technologie (web beacons, device fingerprinting) wykorzystywane są w celach statystycznych, w celu dostosowania zawartości, działania i struktury strony internetowej do indywidualnych preferencji użytkowników, a także w celu dostarczania użytkownikom treści reklamowych dostosowanych do ich preferencji. Pliki cookie i web beacons stosowane do personalizowania reklam mogą być powiązane z innymi usługami internetowymi, takimi jak np. Facebook. Należy pamiętać, że pliki cookie mogą gromadzić dane osobowe w celu poprawy funkcjonalności danej witryny. Dane te są przechowywane w postaci zaszyfrowanej, a dostęp do nich jest ograniczony. Pliki cookie wykorzystywane przez osoby trzecie za pośrednictwem Strony, w tym w szczególności w odniesieniu do użytkowników, podlegają polityce prywatności właściwych osób trzecich.
 • Obsługa i wykorzystywanie plików cookie i podobnych technologii są dozwolone domyślnie. Ustawienia te można jednak zmienić w dowolnym momencie. Szczegółowe informacje na temat obsługi i wykorzystywania plików cookie można znaleźć w ustawieniach przeglądarki internetowej. Więcej informacji na temat plików cookie i podobnych technologii oraz sposobów ich dezaktywacji w Państwa przeglądarce można znaleźć na stronie internetowej: http://www.allaboutcookies.org.
 • Google Analytics: korzystamy z narzędzi śledzących pochodzących od osób trzecich, które informują nas o tym, że użytkownicy odwiedzili Produkty poprzez “kliknięcie” na sponsorowane przez nas reklamy lub treści udostępniane na platformach zewnętrznych. Produkty korzystają z Google Analytics & Firebase do zbierania informacji statystycznych. Narzędzie Google Analytics przesyła pliki cookie, aby pomóc nam w dokładnym oszacowaniu liczby osób odwiedzających Produkty oraz skali ich wykorzystania. Celem powyższych działań jest zapewnienie, że Produkty będą zawsze dostępne w chwili, gdy będą Państwo chcieli z nich skorzystać. Więcej informacji o tym, jak Google Analytics przetwarza wyżej wspomniane informacje, można znaleźć na stronie www.google.com/analytics.
 • Aby lepiej zrozumieć funkcjonalność naszego oprogramowania mobilnego w Państwa smartfonie korzystamy z oprogramowania typu mobile analytics. Oprogramowanie to może rejestrować takie informacje, jak częstotliwość korzystania z Produktów, zdarzenia występujące w Produktach, zagregowane dane dotyczące użytkowania i wydajności oraz miejsce, z którego Aplikacje zostały pobrane. Możemy powiązać informacje przechowywane w wyżej wspomnianym oprogramowaniu analitycznym z danymi osobowymi przesłanymi przez Państwa w aplikacji mobilnej.
 • Dla powyższych celów możemy wymagać od Państwa udostępnienia nam następujących informacji:

(a) Android Advertising ID.

(b) Apple’s Advertising Identifier (IDFA)

(c) Dane osobowe, w tym adres e-mail i informacje o korzystaniu z Produktów oraz informacje gromadzone przez technologie śledzące.

(d) Informacje o urządzeniu, takie jak wersja systemu operacyjnego, typ urządzenia i informacje o wydajności systemu.

 • Informacje, o które prosimy, zostaną przez nas zachowane i wykorzystane zgodnie z niniejszą Polityką prywatności. Aplikacja korzysta z usług stron trzecich, które mogą zbierać informacje wykorzystywane do Państwa identyfikacji. Poniżej znajdują się linki do polityki prywatności zewnętrznych dostawców usług wykorzystywanych przez Aplikację:

(a) Usługi Google Play

(b) Polityka Prywatności Apple