REGULAMIN PROMOCJI „SPOKOJNA GŁOWA Z FOCUSLY"

 1. Postanowienia ogólne
 1. Organizatorem Promocji „SPOKOJNA GŁOWA z FOCUSLY (dalej jako: „Promocja”) jest Focusly z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Skierniewickiej 16/20, 01-230 Warszawa (dalej jako: „Organizator”), wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000906254, REGON: 389239372, NIP: 1133035742.
 2. Promocja trwa od dnia 10.02.2023 r. do dnia 28.02.2023 r. do godziny 23:59.
 3. Promocja organizowana będzie na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.
 4. Promocja odbywać się będzie na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
 5. Akceptacja Regulaminu jest konieczna dla skorzystania z Promocji.
 6. Aktualny Regulamin zamieszczony jest na stronie pod adresem: https://focusly.co/regulamin-promocji-spokojna-glowa-z-focusly/ oraz https://focusly.co/plans/compare/.

2. Definicje

 1. Określenia użyte w Regulaminie, pisane wielką literą, mają następujące znaczenie:
 2. Aplikacja Focusly – aplikacja, która zawiera zbiór usług i funkcji dostępnych po zarejestrowaniu się/zalogowaniu się Uczestnika.
 3. Dane osobowe – dane osobowe w rozumieniu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO), zgodnie z którym za dane osobowe uznaje się wszelkie informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej.
 4. Focusly – FOCUSLY Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie pod adresem: ul. Skierniewicka 16/20, 01-230 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000906254, REGON: 389239372, NIP: 1133035742.
 5. Konto – Konto jest to zarejestrowane przez Focusly, za pośrednictwem dedykowanego formularza konto Uczestnika służące do uzyskania dostępu do Aplikacji Focusly.
 6. Regulamin – oznacza niniejszy regulamin.
 7. Rejestracja – oznacza czynność wymaganą dla korzystania przez Uczestnika ze wszystkich funkcjonalności Aplikacji Focusly, w tym z Konta, stanowiącą zawarcie Umowy o Prowadzenie
 8. Umowa o Prowadzenie Konta – oznacza umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną zawartą pomiędzy Uczestnikiem a Focusly na czas nieokreślony, której przedmiotem jest prowadzenie na rzecz Uczestnika Konta oraz udostępnienie jego funkcjonalności.

3.  Uczestnicy Promocji oraz Warunki skorzystania z Promocji

 1. Uczestnikiem Promocji (zwanym dalej jako: „Uczestnik”) może być pełnoletnia osoba fizyczna, która jest konsumentem w rozumieniu art. 22¹ Kodeksu cywilnego oraz łącznie spełni następujące warunki:
 2. wpisze kod promocyjny: SPOKOJNAGLOWA30 na stronie internetowej pod adresem: https://focusly.co/plans/compare/;
 3. następnie zarejestruje się lub zaloguje się do Aplikacji Focusly, w przypadku jeżeli Uczestnik nie posiada Aplikacji Focusly zainstalowanej na swoim urządzeniu mobilnym to powinien ją pobrać ze sklepu Google Play lub AppStore;
 4. dokona płatności poprzez operatora PayU (w sposób wskazany na stronie internetowej).
 5. Po przetworzeniu płatności przez agenta rozliczeniowego, Uczestnik uzyskuje dostęp do wersji premium Aplikacji Focusly, która została przypisana do adresu e-mail podanego podczas Rejestracji/logowania Uczestnika dokonanego zgodnie z powyższym procesem.
 6. Promocją objęta jest cena rocznego dostępu premium do Aplikacji Focusly.
 7. Organizator informuje, iż obecna cena dostępów premium do Aplikacji Focusly wynosi 199,99 zł brutto za dostęp roczny (rozliczenie roczne).
 8. Po skorzystaniu z kodu SPOKOJNAGLOWA30 dostęp roczny będzie kosztował 139,99 zł brutto.

4. Prawa i obowiązki Uczestnika

 1. Każdy Uczestnik jest zobowiązany do korzystania z Konta w sposób zgodny z treścią niniejszego Regulaminu, przepisami prawa, ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet i z zachowaniem dobrych obyczajów, a w szczególności w sposób nienaruszający praw osób trzecich oraz praw i interesów Focusly.
 2. Zabronione jest w szczególności:
 3. dostarczanie treści o charakterze bezprawnym, w szczególności naruszających niniejszy Regulamin, przepisy prawa, ogólne zasady korzystania z sieci Internet lub dobre obyczaje,
 4. podszywanie się pod inne osoby, podawanie fałszywych danych osobowych lub inne wprowadzanie w błąd co do osoby Uczestnika.
 5. W przypadku stwierdzenia, że Uczestnik korzysta z Konta w sposób niezgodny z Regulaminem, a w szczególności dopuszcza się działań opisanych w ust. 1 i 2 powyżej, Focusly może – ze skutkiem natychmiastowym – zablokować jego Konto, Focusly ma również prawo podjąć wszelkie działania prowadzące do naprawienia poniesionej w związku z tym szkody.
 6. Uczestnik jest zobowiązany niezwłocznie powiadomić Focusly, o każdym przypadku naruszenia jego praw do loginu i/lub hasła, jak również o jakimkolwiek przypadku naruszenia zasad określonych w niniejszym Regulaminie.
 7. Focusly oświadcza, iż publiczny charakter sieci Internet i korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną wiązać się może z zagrożeniem pozyskania i modyfikowania danych Uczestników przez osoby nieuprawnione, dlatego Uczestnicy powinni stosować właściwe środki techniczne, które zminimalizują wskazane wyżej zagrożenia. W szczególności Uczestnicy powinni stosować programy antywirusowe i chroniące tożsamość korzystających z sieci Internet.

 

 5. Wymagania techniczne

 1. Pobranie Aplikacji Focusly wymaga posiadania urządzenia mobilnego (telefonu komórkowego lub tabletu) z dostępem do sieci Internet. Dla korzystania z usług dostępnych w Aplikacji Focusly konieczne jest łączne spełnianie następujących wymogów technicznych:
 2. dostęp do urządzenia umożliwiającego przeglądanie stron WWW lub korzystanie z aplikacji mobilnych;
 3. aktywne połączenie urządzenia mobilnego z siecią Internet;
 4. prawidłowo zainstalowany w urządzeniu mobilnym system operacyjny Android w wersji 5.0 lub nowszej lub system operacyjny iOS w wersji 12.0 lub nowszej;
 5. włączenie obsługi plików Cookie.

6. Odstąpienie od Umowy

 1. Uczestnik przyjmuje do wiadomości i potwierdza, że jako konsument nie ma prawa do odstąpienia od Umowy, regulującej świadczenie przez Focusly usług gdy:
 2. dostarczamy treści cyfrowe, które nie są zawarte na nośniku materialnym, a Uczestnik wyraźnie zgodził się na to, abyśmy rozpoczęli wykonywanie Umowy zawartej z Uczestnikiem przed upływem 14-dniowego terminu przeznaczonego na odstąpienie od Umowy.
 3. Uczestnik wyraża zgodę na zniesienie prawa do odstąpienia od Umowy po wykonaniu przez Focusly w pełni Umowy (po rozpoczęciu oglądania filmów szkoleniowych udostępnianych za pośrednictwem strony internetowej) oraz Uczestnik wyraża wyraźną zgodę na rozpoczęcie przez Focusly wykonywania Umowy przed upływem 14-dniowego terminu przeznaczonego na odstąpienie od Umowy.
 4. Tym samym Uczestnik potwierdza, że traci prawo do odstąpienia od Umowy.
 5. Uczestnik ma prawo do odstąpienia od Umowy przed pobraniem płatności przez agenta rozliczeniowego, bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, w terminie 14 dni od dnia jej zawarcia składając Organizatorowi oświadczenie o odstąpieniu. Oświadczenie to można złożyć na piśmie przesyłając je na adres siedziby Organizatora lub w formie elektronicznej przesyłając na adres e-mail: support@focusly.co, wykorzystując formularz, którego wzór stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.  
 6. W przypadku odstąpienia od Umowy, Umowę uważa się za niezawartą. 

 

7. Kontakt i reklamacje

 1. Uczestnik może zgłaszać uwagi i reklamacje związane z funkcjonowaniem Konta na adres: support@focusly.co.
 2. Reklamacja powinna zawierać dane identyfikujące osobę składającą reklamację (imię i nazwisko), dokładny adres korespondencyjny lub adres e-mail do udzielenia odpowiedzi na reklamację jak również wskazanie przyczyny reklamacji oraz treść żądania.
 3. Focusly może zadać Uczestnikowi dodatkowe pytania w celu właściwego rozpatrzenia zgłaszanych uwag.
 4. Focusly rozpatruje zgłoszone reklamacje, w terminie 14 dni od dnia otrzymania pełnych informacji umożliwiających ich rozpatrzenie.
 5. Odpowiedź na reklamację jest udzielana na piśmie lub e-mailowo, w zależności od sposobu wniesienia reklamacji.
 6. Reklamacje są rozpatrywane na podstawie postanowień Regulaminu oraz przepisów prawa powszechnie obowiązującego w Polsce.

 

8. Odpowiedzialność

 1. Focusly nie odpowiada za nieprawidłowe działanie lub przerwy w działaniu Konta, które mogą wyniknąć z przyczyn technicznych, zmiany systemu operacyjnego na urządzeniu Uczestnika lub niekompatybilnością innego oprogramowania znajdującego się na tym urządzeniu.
 2. Focusly nie odpowiada za przerwy techniczne wynikłe z powodu braku dostępności sieci Internet lub zewnętrznych stron www nieprowadzonych przez Focusly.
 3. Niezależnie od ust. 1 i 2, Focusly czyni należyte starania, aby zapewnić działanie wszystkich udostępnianych funkcjonalności Konta, w szczególności poprzez bieżącą naprawę usterek i należyte utrzymywanie zewnętrznych stron www. nieprowadzonych przez Focusly.
 4. Focusly nie odpowiada za niewykonanie lub nienależyte wykonanie swoich zobowiązań wynikłe z siły wyższej, czyli okoliczności niezależnych od Focusly, których Focusly nie mogło racjonalnie przewidzieć lub im zapobiec, w tym katastrof, klęsk żywiołowych, pożarów, zalań, wojen, strajków, zamieszek oraz warunków atmosferycznych, które w sposób trwały lub czasowy uniemożliwiałyby lub utrudniałyby korzystanie z całości lub części funkcjonalności Konta.
 5. Focusly jest uprawniony do przerw w działaniu Konta, jeśli powodem jest awaria, a także modyfikacja, modernizacja, rozbudowa lub konserwacja systemu teleinformatycznego lub oprogramowania Focusly, po uprzednim poinformowaniu Uczestników poprzez umieszczenie komunikatu w Aplikacji Focusly.
 6. Focusly nie ponosi odpowiedzialności za skutki wynikłe z braku dostosowania się przez Uczestnika do zapisów Regulaminu oraz regulaminów usług świadczonych przez partnerów czy regulaminów usług dodatkowych dostępnych dla Uczestników, prezentowanych w Aplikacji Focusly.
 7. Uczestnicy mogą korzystać z usług dostępnych w ramach Aplikacji Focusly przy pomocy Konta, stosownie do swojego stanu zdrowia i kondycji fizycznej.

 

9. Dane osobowe

 1. Administratorem Danych osobowych Uczestników w rozumieniu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej zwanym RODO) oraz w ramach świadczenia przez Focusly usług drogą elektroniczną jest Focusly.
 2. Focusly przetwarza Dane osobowe Uczestników, ponieważ jest to niezbędne do wykonania Umowy o Prowadzenie Konta zawartej z Uczestnikiem, w tym do:
 3. umożliwienia świadczenia usługi drogą elektroniczną,
 4. obsługi technicznej, zakładania i zarządzania Kontem, zapewnienia obsługi Konta,
 5. kontaktowania się, w tym w celach związanych ze świadczeniem usług, obsługi reklamacji,
 6. przetwarzania danych dla celów podatkowych i rachunkowych zgodnie z przepisami prawa.
 7. Focusly przetwarza też Dane osobowe Uczestnika w celach wskazanych poniżej, na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Focusly, którym jest:
 8. obsługa zgłoszeń Uczestnika przekazywanych działowi obsługi oraz w drodze innej komunikacji: infolinia, formularz zgłoszeniowy, e-mail,
 9. cel kontaktowy w sytuacji, gdy nie są one związane wprost z wykonaniem Umowy o Prowadzenie Konta,
 10. zapewnienie bezpieczeństwa usług świadczonych przez Focusly drogą elektroniczną, w tym egzekwowanie przestrzegania Regulaminu oraz przeciwdziałanie oszustwom i nadużyciom i zapewnienie bezpieczeństwa ruchu,
 11. prowadzenie analiz i statystyk,
 12. monitorowanie aktywności,
 13. prowadzenie badań i analiz, w tym pod kątem funkcjonalności Aplikacji Focusly.
 14. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych Uczestników, w celu marketingu bezpośredniego polegającego m.in. na oferowaniu nowych produktów czy usług oraz na podnoszeniu jakości usług poprzez badanie satysfakcji Uczestnika – jest zgoda Uczestnika, która obejmuje również wybrany przez Uczestnika kanał komunikacji.
 15. Focusly będzie przechowywać Dane osobowe Uczestników przez następujące okresy:
 16. w celu świadczenia usługi prowadzenia Konta – przez okres trwania Umowy o Prowadzenie Konta, a następnie do czasu przedawnienia roszczeń,
 17. w celu związanym z marketingiem bezpośrednim – do momentu wycofania zgody,
 18. w celach podatkowych i rachunkowych – w zakresie i przez czas zgodny z obowiązującymi przepisami.
 19. Podanie jakichkolwiek danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich brak uniemożliwia Rejestrację i założenie Konta, a tym samym świadczenie usługi.
 20. Każdemu, kto przekaże Focusly swoje Dane osobowe przysługuje:
 21. prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,
 22. prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych ze względu na szczególną sytuację,
 23. prawo dostępu do danych,
 24. prawo żądania sprostowania swoich danych osobowych,
 25. prawo żądania usunięcia swoich danych osobowych,
 26. prawo żądania ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych,
 27. prawo do przenoszenia swoich danych osobowych, tj. prawo otrzymania od Focusly danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie informatycznym nadającym się do odczytu maszynowego. Aby skorzystać z powyższych praw, Użytkownik powinien skontaktować się z Focusly pod adresem iod@focusly.co.
 28. Uczestnikowi przysługuje także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 29. Focusly zapewnia możliwość usunięcia Danych osobowych, w szczególności w przypadku usunięcia Konta. Focusly może odmówić usunięcia Danych osobowych, jeżeli Uczestnik naruszył obowiązujące przepisy prawa, a zachowanie Danych osobowych jest niezbędne do wyjaśnienia tych okoliczności i ustalenia odpowiedzialności Uczestnika.
 • Focusly chroni przekazane Dane osobowe oraz dokłada wszelkich starań w celu zabezpieczenia ich przed nieuprawnionym dostępem lub wykorzystaniem. Dane chronione są z użyciem racjonalnych środków technicznych i organizacyjnych oraz procedur bezpieczeństwa w celu zabezpieczenia ich przed dostępem osób nieupoważnionych lub ich nieupoważnionym wykorzystaniem.
 • Dane osobowe Uczestników mogą być udostępniane dostawcom dodatkowych usług dostępnych w ramach Aplikacji Focusly, podmiotom świadczącym usługi serwisu i utrzymania systemów informatycznych, podmiotom wspierającym, wykonującym usługi audytowe, wspomagającym obsługę Uczestników np. Infolinii, wspierającym działania marketingowe oraz organom publicznym.

10. Postanowienia końcowe

 1. Prawem właściwym dla niniejszego Regulaminu jest prawo polskie.
 2. Uczestnik ma możliwość rozwiązywania sporów wynikłych na gruncie niniejszego Regulaminu zarówno przed sądami powszechnymi, jak i metodami alternatywnego rozstrzygania sporów, np. po zakończeniu procesu reklamacyjnego poprzez mediację, za zgodą Focusly (szczegóły znajdziesz na: https://uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php).
 3. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami Regulaminu zastosowanie mają powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego.
 4. Regulamin obowiązuje od dnia 10.02.2023 r.

Załącznik nr 1 – odstąpienie od umowy: link.